Покана за понуда – Проект „ЕНПОЛ-ЕЕ“

 

 

Реф.4 02-1/107

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино бр.02-1/107 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од доделување на договор за набавка за РАБОТИ (WORKS) за Проектот Замена на прозорците и поставување на соларни панели во средното училиште, за  проектниот партнер 4 СОУ,,Св.Кирил и Методиј,, за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ „Св.Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино –почнувајќи од 29.05.2019 година.

Доколку сте заинтересирани тендерската документација може да Ви биде пратена и електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 27.06.2019 (четврток) до 12.00 часот.

Сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација е планирана истиот ден 27.06.2019 во 14.00 часот.

 

СОУ ,,Св.Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт:

Цветанка Ристова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. +389 70 404 912; +389 75 224 264

Проект менаџер– надворешен експерт– ENPOL-EE

СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино

 

 

 

Invitation – Blanco

Volume1

Section1

ds2_contractnotice_simpl_en

ds4b_itt_simpl_en

Section2

a14_declaration_honour_en (1)

ds4c_tenderform_simpl_en

Section3

d4j3_lefcompany_en (1)

Section4

d4h_techofferform_4dot3_en (1)                                                                                                d4j1_fif_en (1)                                                      ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en

Section5

d4l_admingrid_en (1)

d4m_evalgrid_en (1)

List of entites invited to submit the tender

Volume2

Section1

d4p_annexgc_en

Section2

ds4n_contract_simpl_en

Section3

ds4o_specialconditions_simpl_en

 

Volume3

d4u_techspec_en

Volume4

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en

Volume5

Portals