** ПРЕХРАНБЕН ТЕХНИЧАР ** Дуална паралелка

Извршува лична подготовка и подготовка на работното место со примена на прописи и стандарди на работно место; оценува и контролира квалитет на суровини, полупроизводи, производи и амбалажа; управува со машини и опрема со помош на кои го води технолошкиот процес; следи, контролира и спроведува одредени технолошки операции во прехранбената индустрија и спроведува внатрешна контрола, спроведува добра хигиенска и производна пракса. Со стекнување на квалификацијата, ученикот ќе може да работи како Преработувач на жито/Мелничар, Производител на кондиторски производи/Кондитор, Преработувач на овошје и зеленчук, Производител на безалкохолни и алкохолни пијалаци, Производител на пиво и оцет, Производител на шеќер, Производител на квасец и етанол, Преработувач на кафе, чаеви и додатоци на јадења, Производител на млеко и млечни производи, Преработувач на месо и месни производи, Изработувач на леб и бели печива, Оператор за микробиолошки и санитарни анализи, Контролор на квалитет на производи и материјали, Хемиски процесен оператор, Ракувач со машини за амбалажирање, пакување и етикетирање, но и на работни места во индустриско производство, лаборатории, занаетчиство и во трговијата со храна.
Прехранбената индустрија како сектор се занимава со производство на квалитетна храна за задоволување на потребите на потрошувачите, се развива кон создавање функционални производи кај кои се комбинираат нутриционистички и фармацевтски карактеристики.

Хемиски лабораториски техничар

Хемиски лабораториски техничар
Извршува лична подготовка и подготовка на работното место со примена на прописи и стандарди на работно место; изведува сензорска и квалитативна анализа на примерокот (вода, воздух, почва, суровини и полупроизводи, готови производи од прехранбена, неорганска и органска индустрија); изведува квантитативна анализа на примерокот, врши едноставни рутински работи на терен и во производните процеси; пресметува и обработува податоци добиени од извршените хемиски испитувања. Со стекнување на квалификацијата, ученикот ќе може да работи на оперативни работи во хемиска лабораторија како Контролор на отпад и опасни материи, Контролор на емисија на гасови од стационарни извори, Контролор на квалитет на производи и материјали, Оператор за хемиски анализи, Контролор на квалитет на вода, Хемиски-процесен оператор, како и на други работни места од областа во трговски друштва кои се занимаваат со преработка и производство на прехранбени производи, лекови, земјоделски хемиски средства, козметички средства, хартија, горива, детергенти и слично, физички и правни лица кои се занимаваат со научно-истражувачка дејност, хемиски лаборатории.

Kликнете овде за да се запознаете со струката Хемија и технологија

Компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика врши интервенции од електротехничка природа на ИТ опрема и автоматизирани процеси; програмира компјутерски системи и автоматизирани процеси со примена на програмски јазици; самостојно работи со бази на податоци; инсталира, одржува и сервисира компјутери, компјутерски мрежи и периферна компјутерска опрема; работи со интелигентни системи и роботи; извршува интервенции при визуелна и програмска изведба на веб-страници и применува стандарди при работа со компјутерска технологија и др.

Со стекнување на квалификацијатa, ученикот ќе може да работи во различни работни средини како што се: ИКТ индустријата, компјутерски мрежи, интелигентни и роботски системи, веб-дизајн, производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, осветлување на отворени и затворени површини, автоматизирани индустриски погони, станбени објекти, установи за јавни услуги, медиуми, установи за туризам, угостителство, образование, наука, здравство, земјоделие и др., како и да развива сопствен бизнис.

Исто така, ќе може да извршува работни задачи како:

Техничар за роботика и интелигентни системи;

Оператор на бази на податоци;

Техничар за процесна автоматика;

Техничар електроничар за компјутери;

Техничар за компјутерски системи и мрежи;

Веб – техничар и Техничар на информатичко комуникациски технологии (ИКТ) за поддршка на корисници и на други работни места согласно квалификацијата.

Образовен профил електротехничар-енергетичар

Електроенергетиката како дел од електротехниката се занимава со проучување на електроенергетски системи во чиј состав се третираат постројките за производство на електрична енергија, системите за пренос на електрична енергија (електропреносен систем), разводните постројки, системите за дистрибуција на електрична енергија (електродистрибутивни системи) и потрошувачите на електрична енергија.

Образовниот профил Електротехничар-енергетичар може да работи во различни работни средини како што се: производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, осветлување на отворени и затворени површини, индустриски погони, станбени објекти, установи за јавни услуги, сервиси за куќни апарати, медиуми, установи за туризам, угостителство, образование, наука, здравство, земјоделие и др., како и да развива сопствен бизнис. Исто така, ќе може да извршува работни задачи како: Електротехничар за електрични инсталации и осветлување; Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката; Електротехничар за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија; Оператор на електрични машини и електромоторни погони и Оператор на електрични апарати и уреди за домаќинство и погон и на други работни места, согласно со квалификацијата.

Открива дефекти и врши интервенции од електрична и не електрична природа на електрични инсталации и осветлување, контролира и анализира параметри и податоци добиени од мерни инструменти заради управување и регулирање во електроенергетиката, управува, контролира и одржува електрични централи, електроенергетски постројки и електромоторни погони, изведува операции на високонапонски и нисконапонски електроенергетски мрежи, сервисира, одржува и поправа куќни апарати и уреди.

Како училиште имаме одговорност да ги насочиме, инспирираме и поттикнеме нашите ученици.

Кога се наоѓате на крстопат за да изберете средно училиште, ви препорачуваме да видите што имаме да понудиме и да земете предвид дека нашата цел е да ви помогнеме да се соочите со современиот свет и со неговите барања.
Како училиште насочено кон семејството, сметаме дека учениците и нивните семејства се дел од училиштето, дел од заедницата и се стремиме да го дадеме само она што е најдобро за нив.
Знаењето и вештините со кои ќе се стекнат учениците во СОУ „Св Кирил и Методиј”- Неготино и нашата посветеност за нивниот професионален развој, ќе им овозможат остварување на сите замисли за сопствената професионална иднина.

Овде може да ја погледнете презентацијата за училиштето.

Гимназиско образование со француска билингвална паралелка

** Гимназиско образование со француска билингвална паралелка **
Оваа паралелка е дел од гимназиското образование кадешто се присутни сите 4 подрачја. Наставната програма како и условите за запишување во оваа паралелка се исти како и кај гимназиското образование. Учениците од француските паралелки ги следат потполно истите предмети како и другите ученици од гимназиското образование но главниот акцент е ставен на изучувањето на францускиот јазик со 5 часа неделно.

На крајот од гимназиското образование учениците се стекнуваа со Диплома за гимназиско образование со назнака Двојазична билингвална настава и со акредитиран доживотен меѓународен сертификат за познавање на францускиот јазик од нивоа А1 до Б2.
На крајот од четвртата година, учениците од француските паралелки имаат можност или да се запишаат на било кој факултет на еден од нашите универзитети или бесплатно да аплицираат за продолжување на нивното образование на еден од државните француски универзитети. Потоа, во зависност од нивните оценки, можат да аплицираат и за добивање на стипендија за Мастер студии од страна на Францускиот институт од Скопје.
Учениците од овие паралелки имаат можност да присуствуваат на различни културни и педагошки активности организирани од училиштето или од Францускиот инстиут во Скопје. Исто така, учениците имаат можност да остварат школски патувања со 3-те француски партнерски училишта. Школските размени се предвидени да се реализираат во текот на секоја учебна година.

КОНКУРС за запишување ученици во СОУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ НЕГОТИНО

К О Н К У Р С
за запишување ученици во
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ НЕГОТИНО
во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија
Во прва година ќе се запишат 288 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за:
Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум мак 102 уч. 3 пар.
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум (македонско – француска билингвална паралелка) мак 34 уч. 1 пар.
Електротехничка струка – 93 ученици, 3 паралелки
– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум
– Електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика *во соработка со компании дуална паралелка мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 22.
Хемиско – технолошка струка, 59 ученици, 2 паралелки
– Прехранбен техничар *во соработка со компании (дуална паралелка) мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
– хемиско лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум.
УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ
Условите за запишување на учениците во прва година се:
– да имаат завршено основно образование; – да не се постари од 17 години;
– да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование: а) гимназиско образование; б) стручно образование и обука; в) средно уметничко образование; г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;
– да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс. Критериуми за избор на учениците се:
– среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
– среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
– дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје; – средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
По објавувањето на ранг листатата, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:
– пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница);
– оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
– дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, насоката, односно изборното подрачје; – извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).
КОНКУРСНИ РОКОВИ
– Првото електронско пријавување на учениците ќе се врши од 20 јуни до 25 јуни 2024 година до 15.00 часот. – Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 20, 21 и 24 јуни од 07.00 часот до 17.00 часот и на 25 јуни 2024 година од 07.00 до 15.00 часот. – Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места, секое училиште ја објавува на 26 јуни 2024 година, најдоцна до 09.00 часот, на јавно место во училиштето и/или на училишната интернет страница. – Квалификациско тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 28 јуни 2024 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 28 јуни 2024 година, на јавно место воучилиштето.
– Второто електронско пријавување на учениците ќе се врши на 01 јули и 02 јули 2024 година до 15:00 часот. – Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 01 јули 2024 година од 07.00 до 17.00 часот и на 02 јули од 07.00 часот до 15.00 часот. – Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места, секое училиште ја објавува на 03 јули 2024 година, најдоцна до 09.00 часот, на јавно место во училиштето и/или на училишната интернет страница.

Средношколски весник ,,Младина” 2024

Почитувани, ќе ни биде чест да го прочитате новото издание на средношколскиот весник ,,Младина” – списание на учениците во СОУ ,,Св. Кирил и Методиј” – Неготино. Благодарност до сите членови на медиумскиот клуб ,,Младина” и до сите наши читатели и поддржувачи.

 

 

 

 

 

 

Oтворен ден на училиштето СОУ ,,Св. Кирил и Методиј”

Почитувани полуматуранти и родители,

СОУ„Св.Кирил и Методиј“ – Неготино на Меѓународната филозофска олимпијада во Хелсинки, Финска

Горди на најголемиот успех????

Нашата ученичка Елена Јорданова од IV5 ќе учествува на Меѓународната филозофска олимпијада во Хелсинки, Финска(16-19 мај) под менторство на проф Даниела Гражданлиева. На 30.03.2024 год во Скопје се одржа македонскиот натпревар за Меѓународната филозофска олимпијада на која нашата ученичка Елена Јорданова го освои првото место????со што се пласира на финалниот натпревар.

На истиот учествуваа и нашите ученички Андреа Јовановска и Марија Пенкова на кои им честитаме за нивното учество.

Им посакуваме голем успех на нашата ученичка и нејзиниот ментор на натпреварот во Хелсинки.