Обука на тема: “Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на средните стручни училишта и образованието на возрасните”

На 16 и 17 октомври во Скопје се одржа дводневна обука на тема “Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на средните стручни училишта и образованието на возрасните”, на која земаа учество директорката на нашето училиште проф.Сузана Стоева и заменик координаторот на овој проект проф.Елена Илиевска Честојнов.

Овој ЕУ проект започна со имплементација на 27 септември 2021 година. Стручното образование и обука како комплексен и хетероген сектор е идентификуван како најзначаен потсистем на системот на образование во однос на потребите на пазарот на трудот. Клучна улога во неговиот развој имаат обуките на кои и понатаму ќе земаме активно учество.