Благодарение на Комерцијална банка АД Скопје, кај нас подароците стигнаа порано!

Годинава Комерцијална Банка АД Скопје уште еднаш ја покажа својата општествена одговорност одлучувајќи наместо за репрезентативен материјал по повод новогодишните празници да одвои средства за донација на лаптопи на оние на кои им се најпотребни. Комерцијална банка обезбеди лаптопи и торби за 46 ученици од 14 општини низ државата овозможувајќи им со тоа непречено да ја следат наставата он-лајн.

Ѝ благодариме на Комерцијална банка АД Скопје што им донираше лаптоп компјутери на тројца наши ученици како поддршка на нивното учење од далечина, а заради нивниот постигнат успех и остварени резултати. Од наша страна беа избрани најсоодветните ученици, а Комерцијална банка АД Скопје одлучи да ги мотивира на најубав начин, со најкорисен предновогодишен подарок.

 

 

Известување

Почитувани ученици,
Ве информираме дека од понеделник, 30.11.2020 година, наставата ќе се реализира во една смена и истата ќе започнува од 8.00 часот, со времетраење на часовите 35мининути ( после втори час следува пауза од 15минути, а после секој час пауза од 5минути).
СОУ „Св.Кирил и Методиј” – Неготино

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

 1. Општи одредби

Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од далечина.

2. Реализација на наставата од далечина

 • Сите наставни часови, по правило, се реализараат на МС Тимс, како средство за одржување на онлајн настава преку синхрона комуникација во рамки на Националната платформа за учење на далечина.
 • Учениците коишто имаат пристап до Интернет, наставата на далечина, освен на компјутер или лаптоп може да ја следат и на паметен уред или мобилен телефон.
 • За учениците коишто немаат компјутерска опрема, немаат пристап до Интернет или за учениците од социјално ранливите категории, училиштето треба да обезбеди пристап до наставните содржини во некоја друга форма којашто одговара на можностите на учениците (печатени материјали, ЦД и сл.).
 • Родителите/старателите се должни да го известат одделенскиот или класниот раководител за сите технички проблеми со пристапот до наставата на далечина.

3. Правила на однесувања за време на онлајн наставата

3.1. Општи правила за онлајн наставата

 • Се препорачува сите камери да бидат вклучени за време на онлајн часот, освен доколку поради технички причини (слаба конекција или чести падови на истата) наставникот не наложи поинаку;
 • Микрофонот на учениците е потребно да биде исклучен за времетраењето на онлајн часот (опција “mute”), освен кога ученик одговара на поставено прашање од наставникот, поставува прашање заради нејаснотии поврзани со наставната материја во времето од часот кој ќе го определи наставникот.
 • Се препорачува одржување/следење на онлајн часовите на тивко место во домот, со оглед дека сите учесници на часот може да ги слушнат позадинските звуци кај оној кој зборува (шепотења и разговори, звуци од вклучен ТВ, лаење на домашни миленици и сл. звуци без оглед колку се тивки).
 • Не е дозволено снимање на онлајн часот од страна на наставниците или учениците.
 • За време на реализација на онлајн часовите се применуваат истите правила на однесување,како и на регуларните часови со физичко присуство во училиште и не се дозволени меѓусебни разговори за време на часот помеѓу учениците, преку вербална или електронска комуникација;

3.2. Присуство на онлајн часовите

 • Наставниците и учениците треба навремено да се приклучат на наставниот час согласно распоредот на часовите.
 • Присуството на онлајн часовите е задолжително, идентично како и при реализирање на наставата со физичко присуство во училиште.
 • Наставниците се задолжени да водат детална евиденција за присуството на учениците на секој онлајн час.
 • По правило, учесници на онлајн часот се наставникот и учениците од паралелката за кои е наменет часот.
 • Учениците немаат право да вклучуваат на онлајн часот други ученици од училиштето, односно ученици од друго училиште преку споделување на линкот за часот.

Секое постапување спротивно на точка 3.2. алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 може да резултира со поведување и изречување на педагошки мерки во постапката утврдена во Правилнкот за педагошки мерки против ученикот, како и на други постапки пред надлежните органи.

 • Наставникот може да одстрани ученик од онлајн часот доколку ученикот:

-на кој било начин го попречува одржувањето на часот;

-се однесува недолично, вулгарно или дискриминирачки,

-употребува непристојни зборови и/или вербално ги навредува останатите учесници на часот;

-врши или поттикнува електронско насилство, постира коментари коишто може да се интерпретираат како навредливи, дискриминирачки или вознемирувачки, или испраќа електронски материјали со навредлива содржина кон останатите ученици и/или кон наставниците.

 • Во случај ученикот да е отстранет од онлајн часот поради некоја од наведените причини, истиот се евидентира дека е неоправдано отсутен од тој час, и против истиот може да биде поведена дисциплинска постапка и изрекување на педагошки мерки.

4. Одговорности на наставниците и учениците при одржување на онлајн наставата

 • Наставниците и учениците, во рамките на секој онлајн час, треба да создадат атмосфера за успешна реализација на наставата и процесот на учење, како и за поттикнување на соработка и почитување на другите.
 • За време на онлајн часовите, наставниците и учениците треба да промовираат учечко-поучувачка ефективна комуникација која што ги вклучува сите. Учениците треба да се мотивирани и активно да учествуваат во виртуелната училница.
 • При реализација на наставата на далечина се почитуваат насоките дадени во Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта за определената учебна година, Упатството за реализација на наставата во учебната година и другите насоки дадени од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.
 • Наставниците при реализација на наставата на далечина треба да користат современи дидактички стратегии, методи и техники.
 • При комбинираната настава (учење на далечина и настава со физичко присуство) наставниците треба да го испланираат наставниот час со активности за подеднакво учество на сите ученици.
 • За време на онлајн часот секој ученик треба да биде активно вклучен.
 • Наставниците треба да водат сметка за потребите на учениците со потешкотии во учењето кои за време на наставата на далечина работат според индивидуална образовна програма.
 • Не е дозволена намерна опструкција на наставните часови.
 • Се препорачува наставникот да ја води дискусијата, овозможувајќи им на учениците да коментираат и да поставуваат прашања.
 • Дискусиите на онлајн часовите треба да бидат во насока на процесот на учење, да бидат конструктивни, важни и добро артикулирани. Комуникацијата треба да се води со почит и да се користи културно и пристојно изразување.
 • За време на онлајн часовите учениците треба да избегнуваат теми и разговори коишто го попречуваат процесот на учење на останатите ученици.
 • Несоодветните говори, разговори и дискусии не се дозволени за време на наставниот час.
 • За време на формалните облици на комуникација, учениците и наставниците се должни да водат сметка и за неформалните облици на комуникација односно користење на правописните правила и во електорнската комуникација (на пр. пишувањето пораки и текст само со големи букви се смета за викање, бидејќи тие се користат во случај не предупредување или известување).
 • Без оглед на начинот на реализација на наставата (онлајн настава или со физичко присуство) секогаш мора да се почитува мислењето на другитe.
 • Наставниците треба да ги поттикнуваат учениците на критичка и аргументирана комуникација.
 • Не е дозволено испраќање електронски пораки и содржини односно оптеретување на комуникацијата со наставникот со ирелевентни содржини или теми коишто не се поврзани со наставата.
 • На учениците не им е дозволено да ги откриваат лозинките за пристап до апликациите и Платформата на другите ученици.
 • И наставниците и учениците треба да ја почитуваат доверливоста, односно да не се објавуваат, постираат и споделуваат лични информации, фотографии, видео и аудио материјали за себе и за другите.
 • На Платформата/МС Тимс не е дозволено поставување и споделување на неформална содржина од забавен карактер или пак содржина што не е наменета за едукација, како и интернет врски коишто не се однесуваат на наставата или пак водат до малициозни содржини.
 • При учењето на далечина се очекува учениците да бидат независни и самостојни, мотивирани, посветени и дисциплинирани.
 • Учениците не смеат да практикуваат препишување и лажно претставување за време на наставата на далечина со цел стекнување предности во однос на другите од аспект на оценување на постигањата на учениците.
 • Секое прекршување на авторските права се смета за лична одговорност на корисникот на Платформата/учењето на далечина.
 • Учениците се охрабруваат да напредуваат, да се грижат за себе и за другите.
 • Наставниците се должни да се грижат за здравјето на учениците (оптеретеност на видот и ‘рбетот на учениците) при работата со ИКТ уредите и во текот на наставата треба да предвидат одмор за раздвижување, релаксација на видот и подобрување на циркулацијата.

 

24 ноември 2020 година          Министерство за образование и наука

 

Трет информативен ден на тема Користење на обновливи извори на енергија и нивна важност / добри примери од училиштата во регионот „- Проект„ ЕНПОЛ-ЕЕ “- СОУ Св. Кирил и Методиј – Неготино

Во рамките на проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката за животна средина“ „ENPOL-EE“ на програмата за прекугранична соработка „Intereg-IPA CCI 2014 TC 16 15CB 009 во периодот 2014 година -2020, кофинансиран од Европската унија и од Националните фондови на земјите учеснички, СОУ Св.Кирил и Методиј Неготино и организаторот на настанот АДВИСЕНТ ДООЕЛ Скопје го организираа последниот трет информативен ден на тема Користење на обновливи извори на енергија и нивната важност / добри примери од училиштата во регионот. Настанот се одржа на 19 ноември 2020 година во СОУ Св. Кирил и Методиј Неготино и преку платформата ЗООМ.

Во рамките на активностите, присутните имаа можност да добијат информации од Проект менаџерот г-ѓа Цветанка Ристова за сите активности што се направени за време на проектот.  Презентерите г-ѓа Бојана Стојановска Печуровска и г-дин Филип Стојановски ги запознаa учениците од средните училишта  од Неготино, Кавадарци и Скопје со обновливите извори на енергија и нивната примена во регионот и пошироко.

Со овој настан всушност СОУ Св. Кирил и Методиј од Неготино ги заврши своите активности во рамките на  проектот ЕНПОЛ-ЕЕ.

Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката на животната средина“ со кратенка „Енпол-ЕЕ“ се реализира во партнерска соработка на СОУ „Св. Кирил и Методиј Неготино, Општина Неготино, Општина Пела и Јавно претпријатие за култура и развој на Пела-Република Грција.

Последен поздрав од СОУ„Св. Кирил и Методиј”-Неготино

Почивај во мир наш драг, пензиониран колега Дионис!

Секогаш ќе бидеш во сеќавањата на учениците низ генерациите што поминаа и во сеќавањата на твоите колеги од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино!

Сочувство до семејството. Нека ти е вечна слава!

 

МИМО активност

И оваа учебна 2020/21г. во СОУ„Св.Кирил и Методиј“- Неготино продолжуваат активностите за МИМО (Меѓуетничка интеграција на младите во образованието) и во рамките на класниот час.

Креативниот дух на младиот човек не запира. Да се потсетиме каде е човекот, како сите ние сме еднакви и како ќе издржиме пред предизвиците.

II 3 клас (гимназиско образование) ОХА при нашето училиште.

 

Презентација за МИМО активности за II 3 клас за учебна 2020-21г. (pdf)

Презентација за МИМО активности за II 3 клас за учебна 2020-21г.(pptx)

 

 

 

 

 

 

 

 

Соработка со Ротаракт – Неготино

Многу им се радуваме на соработките, особено со млади и амбициозни луѓе кои знаат да подадат рака во вистински момент.

Им упатуваме неизмерна благодарност на членовите на Ротаракт – Неготино, кои ја продолжија мисијата која во нашето училиште ја започна Ротари Клубот – Неготино и ни донираа камери со кои се доврши системот за видео надзор во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино. Но, нивната хуманост не завршува тука. Во овие тешки услови кога дел од учениците не се во можност да следат онлајн настава, тие донираа и три таблети кои ги наменивме за учениците од социјално загрозените семејства.

Донација од Борче Стаменов

Сакаме да му упатиме јавна благодарност на Борче Стаменов и неговата хумана акција „Донирај компјутер“ преку која му се овозможи на нашиот ученик Денис Матлиов да следи настава од далечина.

Многу ни е драго што преку овој хуман гест нашиот ученик од прва година ќе може непречено да биде дел од образовниот процес во услови на пандемија, со надеж дека и тој еден ден ќе го следи ваквиот светол пример.

Известување за крводарителска акција во просториите на Црвен крст Неготино

Црвен крст Неготино Ве известува дека на ден 06.11.2020 година(петок) ќе се одржи крводарителска акција во просториите на Црвен крст Неготино со почеток од 09 до 15 часот.

Учениците од III и IV година може да се вклучат во акцијата за дарување на крв со наполнети 17.5 години со потпишана согласност од родител или 18 години само со лична карта.

Традиционално досега два пати годишно одржувавме крводарителски акции во училиштето, меѓутоа поради состојбата со пандемијата од COVID19 оваа крводарителска акција ќе се одржи во просториите на Црвениот крст каде може да земат учество како учениците така и професорите вработени во училиштето.

Од Цвениот крст напоменуваат дека дарувањето на крв е безбедно и се одвива според дадените протоколи.

Известување до родителите/старателите

Почитувани родители/старатели,
Би сакале да ве информираме дека училиштето постапува според протоколите и мерките за заштита од Covid-19 и затоа е потребно ваша соработка со цел да се придржуваме сите заеднички до насоките утврдени во протоколот за реализација на настава со физичко присуство (за учениците од III и IV година кои реализираат практична обука со физичко присуство) и да постапуваме според „АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19„


 • ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО НА КОВИД-19

Доколку одреден ученик,  развие покачена телесна температура над 37,5 С° во домашни услови и има симптоми карактеристични на КОВИД-19 (малаксалост, кашлица, отежнато дишење, пролив, повраќање и др.) потребно е родителот/старателот да го извести класниот раководител со цел понатамошно постапување.  (контакт со епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје и со матичниот доктор/педијатар на ученикот).  Во координација меѓу епидемиологот од епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, матичниот лекар/педијатар и родителот/старателот на детето се одлучува за понатамошната дијагноза/тестирање/третман на ученикот. Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ прави епидемиолошка проценка на ризик за можноста од проширување на инфекцијата.

 •  ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА УЧЕНИК ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19
  Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ/матичниот лекар на ученикот ги известува родителите/старателите и назначеното одговорно лице во училиштето за позитивниот резултат на ученикот (по што е потребно родителите да стапат во контакт со класниот раководител). Центарот за јавно здравје го известува Институтот за јавно здравје за позитивниот резултат на ученикот со цел превземање на понатамошни епидемиолошки мерки за спречување на ширење на инфекцијата.
Јавното здравје е заедничка одговорност!