ОДРЖАН ПРВИОТ ИНФО ДЕН натема „Значењето на заштитата на животната средина“-ПРОЕКТ “ЕНПОЛ-ЕЕ”-СОУ Св. Кирил и Методиј – Неготино


 

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries

 

 

ОДРЖАН ПРВИОТ ИНФО ДЕН натема „Значењето на заштитата на животната средина“-ПРОЕКТ “ЕНПОЛ-ЕЕ”-СОУ Св. Кирил и Методиј – Неготино

Во рамките на проектот ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката на животна средина„ ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC CCI 2014 TC 16 15CB 009”, во периодот од 2014 – 2020 година, кој е финансиран во рамките на ЕУ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка со Грција, СОУ. Св. Кирил и Методиј Неготино во соработка со Општина Неготино и организаторот на настанот АДВИСЕНТ ДООЕЛ – Скопје, на 03.06.2019 го организира Првиот Инфо Ден на тема Значењето на заштитата на животната средина.

Настанот беше орагнизиран во холот на СОУ. Св. Кирил и Методиј Неготино во период од 11:00 до 13:00 часот , а целна група на настанот беа учениците и професорите од училиштето.

Во рамките на активности присутните имаа можност да се запознаат со мерките за заштита на животната средина и значењето на енергетска ефикасност, преку Презентација приготвена и презентирана од страна на експертскиот тим на организаторот АДВИСЕНТ.

По презентацијата, за учениците беше организиран мал квиз “Kој сака да биде МИЛИОНЕР за ЕЕ”, во рамките на кој тимот со највисок број на поени беше и пригодно награден.

По едукативниот дел,  следеше музичка забава и дистрибуција на флаери и маици со помош на 16 волонтери од училиштето.

Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним „ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” – Неготино, Oпштина Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .

Покана за понуда – Проект „ЕНПОЛ-ЕЕ“

 

 

Реф.4 02-1/107

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино бр.02-1/107 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од доделување на договор за набавка за РАБОТИ (WORKS) за Проектот Замена на прозорците и поставување на соларни панели во средното училиште, за  проектниот партнер 4 СОУ,,Св.Кирил и Методиј,, за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ „Св.Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино –почнувајќи од 29.05.2019 година.

Доколку сте заинтересирани тендерската документација може да Ви биде пратена и електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 27.06.2019 (четврток) до 12.00 часот.

Сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација е планирана истиот ден 27.06.2019 во 14.00 часот.

 

СОУ ,,Св.Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт:

Цветанка Ристова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. +389 70 404 912; +389 75 224 264

Проект менаџер– надворешен експерт– ENPOL-EE

СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино

 

 

 

Invitation – Blanco

Volume1

Section1

ds2_contractnotice_simpl_en

ds4b_itt_simpl_en

Section2

a14_declaration_honour_en (1)

ds4c_tenderform_simpl_en

Section3

d4j3_lefcompany_en (1)

Section4

d4h_techofferform_4dot3_en (1)                                                                                                d4j1_fif_en (1)                                                      ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en

Section5

d4l_admingrid_en (1)

d4m_evalgrid_en (1)

List of entites invited to submit the tender

Volume2

Section1

d4p_annexgc_en

Section2

ds4n_contract_simpl_en

Section3

ds4o_specialconditions_simpl_en

 

Volume3

d4u_techspec_en

Volume4

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en

Volume5

Portals

Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда

Реф.2 02-1/106-2

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино бр.02-1/106 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  Организирање Инфоденови за учениците за проектниот партнер 4 СОУ,,СвКирил и Методиј,, запроектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ„Св.Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедуритена ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино –почнувајќи од 22.03.2019 година.

Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставенана ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 05.04.2019 (четврток) до 15.00 часот, кога е и сесијата на отварање (05.04.2019 – 17.00 часот) согласно инструкциите во тендерската документација.

СОУ,,Св.Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на вебстраната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт:

ЦветанкаРистова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. +389 70 404 912; +389 75 224 264

Проектменаџер– надворешен експерт– ENPOL-EE

СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино

 

 

 

Invitation blanco

PART A

b8o5_itt_simp_en

b8o3_contractnotice_simp_en

PART B

b8o2_contract_simp_en

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

PART C

b8o6_list_simp_en

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

PART D

b8o7_tenderform_simp_en

a14_declaration_honour_en

Проект „ЕНПОЛ-ЕЕ“ – покана за понуда

Реф.3 02-1/108

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино бр.02-1/108од 06.12.2018 за утврдување на потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  Организирање настан/ Натпревар во готвење со ученици на отворено со соларна енергија, за  проектниот партнер 4 СОУ,,Св.Кирил и Методиј,, за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ „Св.Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино –почнувајќи од 20.03.2019 година.

Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 18.04.2019 (четврток) до 15.00 часот, кога е и сесијата на отварање (18.04.2019 – 17.00 часот) согласно инструкциите во тендерската документација.

СОУ ,,Св.Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт:

Цветанка Ристова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. +389 70 404 912; +389 75 224 264

Проект менаџер– надворешен експерт– ENPOL-EE СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино

 

 

 

Invitation

PART A

b8o3_contractnotice_simp_en – working

b8o5_itt_simp_en – working

PART B

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en – working

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

b8o2_contract_simp_en – working

PART C

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

b8o6_list_simp_en

PART D

a14_declaration_honour_en

b8o7_tenderform_simp_en

 

 

 

 

Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“- покана за понуда

CANCELLATION NOTICE- Info Days 

 

                                                          

ENPOL-EE

Реф.2  021/106

Проект,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,

 

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ,,Св Кирил и Методиј,,Неготино бр.02-1/106 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  организирање на Инфо денови за учениците за  проектниот партнер 4 СОУ,,Св Кирил и Методиј,,за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ„Св Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ,,Св Кирил и Методиј ,,Неготино –почнувајќи од 01.03.2019 година. Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 15.03.2019 (петок)  до 12.00 часот, кога е и сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација.

СОУ,,Св Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата : http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

 

Контакт:

Цветанка Ристова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. ++389 70 404 912 ++389 75 224 264

Проект менаџер – ENPOL-EE

СОУ „св. Кирил и Методиј“ – Неготино

Со почит

Invitation

PART A

b8o3_contractnotice_simp_en

b8o5_itt_simp_en

list of entities

PART B

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

b8o2_contract_simp_en

PART C

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

PART D

a14_declaration_honour_en

b8o7_tenderform_simp_en

Проект „ЕНПОЛ-ЕЕ“

Standarden obrazec – Project manager P4 ENPOL EE

Standard tamplate-Project manager-P4 ENPOL -EE

b8o3_contractnotice_simp_en

Tender dossier-Services No1.02-1-105

PART A

b8o3_contractnotice_simp_en

b8o5_itt_simp_en

PART B

a14_declaration_honour_en

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en (1)

b8g_annexiiiom_en

b8h_annexivexperts_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8o2_contract_simp_en

PART C

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

PART D

b8o7_tenderform_simp_en

 

Почеток на наставната 2017/2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

СОГЛАСНО КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА(Сл.Весник на РМ 116/2017) НАСТАВНАТА 2017/2018 година започнува на 04.09.2017 година (понеделник) со следниот распоред на смени:

I смена  I и III година од 07:00 часот

II смена  II и IV година од 13:00 часот

СОУ„Св.Кирил и Методиј“-НЕГОТИНО УПИСИ 2017/2018

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г ВО ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули 2017 година.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г ВО АВГУСТОВСКИОТ УПИСЕН РОК

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2017година.

Предавање на Седрик ВИЛАНИ

На ден 08.04.2017, во гимназијата „Св.Кирил и Методиј“ во Неготино се одржа предавање на Седрик ВИЛАНИ, светски славен француски математичар, професор на Универзитетот Лион 1,   директор на Институтот Анри Поенкаре,  член на Француската академија на науките и уметностите

и добитник на престижната награда Филдс 2010, најпрестижната награда во математиката, често сметана како еквивалент на Нобеловата награда, бидејќи таа не постои за оваа дисциплина.
Неговите главни теми на истражување се кинетичката теорија и примената на оптимален транспорт, за што напишал две референтни книги: „Тематики во оптималниот транспорт“ (2003) и „Оптимален транспорт, во минатото и денес“ (2008). Автор е, исто така, и на следните дела: „Жива теорема“ (2013) и „Куќата на математиката“ (2014).

 

Учениците и професорите имаа ретка можност да го слушнат предавањето на еден од врвните математички амбасадори и поп-промотор на математиката.

Неговото предавање беше динамично, емотивно, импресивно, а воедно интересно за учениците.

Г-нот Вилани ни направи голема чест гостувајќи во нашето училиште бидејќи единстеното предавање го имаше претходниот ден во МАНУ.