На ден 26.11.2022 (сабота), професорите од билингвалниот актив заедно со други професори по француски јазик од општината, учествуваа на обуката “ Употреба на интерактивната табла на часовите по француски јазик и на нелингвистичките дисицплини”. Обуката беше спроведена од страна на проф. Анка Веселинова, од Францускиот Институт во Скопје.
Професорите беа запознати со многубројни апликации и алатки, корисни во планирањето на нивните наставни единици. На крајот професорите изработија неколку вежби користејќи ги новите апликации.