ФИСКАЛНА ЕДУКАЦИЈА НА МЛАДИТЕ

 

Едукативно предавање за учениците на тема: „Даночниот систем на Република Северна Македонија“, во рамките на проектот „Фискална едукација на младите“ во организација на УЈП и МОН, се спроведе во текот на месец ноември во нашето училиште од страна на даночен советник од „Даночно одделение Неготино“ и со истото беа опфатени сите ученици од четврта година.

Преку проектот „Фискална едукација на младите“, средношколците имаат можност да добијат појасна слика за тоа што претставува данокот и која е општествената корист од плаќањето на даноците. Проектот се спроведува во рамките на образовниот систем како најповикан и најсоодветен сегмент на општеството за едукација и воспитување на младите.

Средношколците како дел од младата популација, идни студенти и академски граѓани на Македонија, имаа можност да добијат појасна слика и визија за тоа што претставува данокот и која е општествената корист од плаќањето на даноците.

Преку организираните предавањето, учениците имаат можност да се стекнат со основни и стручни знаења за тоа:

• Какви видови даноци постојат
• Зошто УЈП ги собира даноците
• Каква е користа од плаќањето на данокот за сите нас
• На кој начин и каде се плаќа данокот

Целта на проектот е:

• Подигнување на даночната култура
• Зголемување на свеста и знаењето на младите
• Подобрување на даночната навика кај граѓаните
• Стекнување на основно знаење на младите за даночниот систем на нашата држава