Известување од УМК

Известување од УМК

Во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино, ќе се реализира полагање завршен испит и училишна матура за кандидат/и кои во претходните учебни години започнале со полагање на испити од училишна матура и завршен испит, но не ги положиле и се пријавиле за повторно полагање во учебната 2019/2020 г.

Не важи за редовните ученици од учебната 2019-2020г.

Датуми на полагање:

Задолжителен дел – Македонски јазик и литература – 01.07.2020 г.

Прехранбена технологија – 03.07.2020 г.

Почетокот на испитите е во 10:00 часот во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино.