ЕНПОЛ-ЕЕ – успешно реализиран проект

Проектот со акроним Енпол-ЕE беше реализиран во партнерска соработка на општина Неготино, СОУ Св. Кирил и Методиј, општина Пела и општинското јавно претпријатие за култура и развој на општина Пела.
Денес, успешното завршување на проектот ЕНПОЛ-ЕЕ од програмата за прекугранична соработка Р. Грција – Р. Северна Македонија беше означено со засадување на 200 садници на 2 локации во градот.