Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“- покана за понуда

CANCELLATION NOTICE- Info Days 

 

                                                          

ENPOL-EE

Реф.2  021/106

Проект,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,

 

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ,,Св Кирил и Методиј,,Неготино бр.02-1/106 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  организирање на Инфо денови за учениците за  проектниот партнер 4 СОУ,,Св Кирил и Методиј,,за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ„Св Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ,,Св Кирил и Методиј ,,Неготино –почнувајќи од 01.03.2019 година. Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 15.03.2019 (петок)  до 12.00 часот, кога е и сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација.

СОУ,,Св Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата : http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

 

Контакт:

Цветанка Ристова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. ++389 70 404 912 ++389 75 224 264

Проект менаџер – ENPOL-EE

СОУ „св. Кирил и Методиј“ – Неготино

Со почит

Invitation

PART A

b8o3_contractnotice_simp_en

b8o5_itt_simp_en

list of entities

PART B

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

b8o2_contract_simp_en

PART C

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

PART D

a14_declaration_honour_en

b8o7_tenderform_simp_en