Почеток на наставната 2017/2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

СОГЛАСНО КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА(Сл.Весник на РМ 116/2017) НАСТАВНАТА 2017/2018 година започнува на 04.09.2017 година (понеделник) со следниот распоред на смени:

I смена  I и III година од 07:00 часот

II смена  II и IV година од 13:00 часот