Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда

Реф.2 02-1/106-2

Покана за понуда

Согласно Одлуката  на Училишниот Одбор  на СОУ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино бр.02-1/106 од 06.12.2018 за утврдување на потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  Организирање Инфоденови за учениците за проектниот партнер 4 СОУ,,СвКирил и Методиј,, запроектот ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, СОУ„Св.Кирил и Методиј“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедуритена ЕУ (PRAG 2018) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино –почнувајќи од 22.03.2019 година.

Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставенана ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 05.04.2019 (четврток) до 15.00 часот, кога е и сесијата на отварање (05.04.2019 – 17.00 часот) согласно инструкциите во тендерската документација.

СОУ,,Св.Кирил и Методиј“ тендерскaта документација ја доставува за објавување и на вебстраната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт:

ЦветанкаРистова

E-mail:cecang2003@gmail.com

тел. +389 70 404 912; +389 75 224 264

Проектменаџер– надворешен експерт– ENPOL-EE

СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино

 

 

 

Invitation blanco

PART A

b8o5_itt_simp_en

b8o3_contractnotice_simp_en

PART B

b8o2_contract_simp_en

b8d_annexigc_en

b8f_annexiitorglobal_en

b8g_annexiiiom_en

b8i1_annexvbudgetglobal_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

PART C

b8o6_list_simp_en

b8m2_evalgrid_global_en

b8o1_admingrid_simp_en

PART D

b8o7_tenderform_simp_en

a14_declaration_honour_en