БИЛИНГВАЛНА ПАРАЛЕЛКА

Во гимназиското образование , учениците имаат можност да се школуваат во билингвални паралелки, (македонско-француски) во кои наставата по предметите: математика, физика и информатика се изведува на француски јазик. Некои од завршените ученици своето образование го продолжуваат на универзитетите во Франција.