СТРУКИ

Нашето училиште на учениците  им нуди можност да се запишат во следниве струки и образовни профили :

  • гимназиско образование (општествено-хуманистичко и природно-математичко подрачје)
  • билингвална паралелка (наставата се одвива на македонски и на француски јазик)
  • хемиско- технолошка струка
  • електротехничка струка