НАСТАВА

Наставата ги опфаќа сите потребни видови заеднички активности на учениците и наставниците за реализирање на образовните содржини. Во редовната и во воннаставата образовна  учебна година се реализира:

  • настава по задолжителни предмети,
  • настава по изборни предмети,
  • задолжителтелни изборни програми,
  • проектни активности,
  • содржини програмирани од училиштето,
  • стручно изборни предмети,
  • практична обука,
  • додатна настава,
  • дополнителна настава
  • и подготвителна настава.

Наставата во училиштето се одвива во една смена.

Наставата се изведува во кабинети во една смена. Наставата започнува во 07.00 часот (прием на ученици од 06.45 до 7.00) и завршува во 13.00 часот.

1 час 7.00-7.45
2 час 7.50-8.35
3 час 8.55-9.40
4 час 9.45-10.30
5 час 10.35-11.20
6 час 11.25-12.10
7 час 12.15-13.00