Извештаи-Завршна сметка

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2023 ГОДИНА

сметка 903

Kiril i Metodij s-ka 903 2023 god.

сметка 787

Kiril i Metodij s-ka 787 2023 god.

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

сметка 903

Kiril i Metodij s-ka 903 2022 god.

сметка 787

Kiril i Metodij s-ka 787 2022 god.

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

сметка 903

Kiril i Metodij s-ka 903 2021 god.

сметка 787

Kiril i Metodij s-ka 787 2021 god.

сметка 785

Kiril i Metodij s-ka 785 2021 god.

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА

сметка 903

Kiril i Metodij s-ka 903 2020 god.

сметка 787

Kiril i Metodij s-ka 787 2020 god.

сметка 785

Kiril i Metodij s-ka 785 2020 god.

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

сметка 603

Kiril i Metodij s-ka 603 2019 god.

сметка 785

Kiril i Metodij s-ka 785 2019 god.

сметка 787

Kiril i Metodij s-ka 787 2019 god.

сметка 903

Kiril i Metodij s-ka 903 2019 god.

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

сметка 603

SPD_s-ka 603

BPR_ s-ka 603

BS_s-ka 603

DE_s-ka 603

сметка 787

SPD_s-ka 787

BPR_s-ka 787

BS_s-ka 787

DE_s-ka 787

сметка 903

SPD_s-ka 903

BPR_s-ka 903

BS_s-ka 903

DE_s-ka 903

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА

сметка 787

787SPD_Budzetski_korisnici

787BS_Budzetski_korisnici

787DE_Budzetski_korisnici

787BPR_Budzetski_korisnici

сметка 903

903BS_Budzetski_korisnici

903BPR_Budzetski_korisnici

903DE_Budzetski_korisnici

903SPD_Budzetski_korisnici

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА

сметка 787

2017BPR_Budz._kori. 787

2017BS_Budz._kor.i 787

2017DE_Budz._kor.i 787

2017SPD_Budz._kor. 787

сметка 903

2017BPR_Bud._kor.i 903

2017BS_Budz._kor. 903

2017DE_Budz._kor. 903

2017SPD_Budz._kor.i 903