ЗА УЧИЛИШТЕТО

МИСИЈА „Мисија на нашето училиште е да се развива свеста за правата и одговорностите на сите субјекти, да се негува меѓусебното разбирање и почитување, да се работи на високоетички стандарди и постигнување на квалитетни академски знаења.“

ВИЗИЈА„Сакаме нашето училиште да биде културна, безбедна и дисциплинирана средина во која учениците и вработените ќе доаѓаат со задоволство, затоа што во него наставата ќе биде квалитетна и современа и на учениците ќе им понуди високо ниво на академски постигнувања.“

Адреса: ул„Индустриска“ бб  Неготино, 1440

тел: 043-361-079