ЕКОЛОГИЈА

Со цел да се поврзе еколошката програма со наставниот процес, поголем број еколошки содржини од деветте еколошки теми се интегрирани во наставните и воннаставните активности.