НАСТАВА

Наставата ги опфаќа сите потребни видови заеднички активности на учениците и наставниците за реализирање на образовните содржини. Во редовната и во воннаставата образовна  учебна година се реализира:

 • настава по задолжителни предмети,
 • настава по изборни предмети,
 • задолжителтелни изборни програми,
 • проектни активности,
 • слободни часови на училиштето,
 • содржини програмирани од училиштето,
 • стручно изборни предмети,
 • практична обука,
 • додатна настава,
 • дополнителна настава
 • и подготвителна настава.

Наставата во училиштето се одвива во две смени.

Наставата се изведува класично ( секоја паралелка има училница). Претпладневната смена започнува во 07.00 часот (прием на ученици од 06.45 до 7.00) и завршува во 12.45 часот, а попладневната смена започнува во 13.15 часот (прием на ученици од 13.00 до 13.15), а завршува во 19.00 часот.

Претпладне                             Попладне

1 час 7.00-7.45                    1 час 13.15-14.00
2 час 7.50-8.35                   2 час 14.05-14.50
3 час 8.50-9.35                  3 час 15.05-15.50
4 час 9.40-10.25                4 час 15.55-16.40
5 час 10.30-11.15               5 час 16.45-17.30
6 час 11.20-12.05               6 час 17.35-18.20
7 час 12.10-12.55                7 час 18.25-19.10