НАСТАВА

Наставата ги опфаќа сите потребни видови заеднички активности на учениците и наставниците за реализирање на образовните содржини. Во редовната и во воннаставата образовна  учебна година се реализира:

 • настава по задолжителни предмети,
 • настава по изборни предмети,
 • задолжителтелни изборни програми,
 • проектни активности,
 • слободни часови на училиштето,
 • содржини програмирани од училиштето,
 • стручно изборни предмети,
 • практична обука,
 • додатна настава,
 • дополнителна настава
 • и подготвителна настава.

Наставата во училиштето се одвива во две смени.

Наставата се изведува класично ( секоја паралелка има училница). Претпладневната смена започнува во 07.00 часот и завршува во 12.55 часот, а попладневната смена започнува во 13.00 часот, а завршува во 18.55 часот.

Претпладне                             Попладне

1 час 7.00-7.45                    1 час 13.00-13.45
2 час 7.50-8.35                   2 час 13.50-14.35
3 час 8.50-9.35                  3 час 14.50-15.35
4 час 9.40-10.25                4 час 15.40-16.25
5 час 10.30-11.15               5 час 16.30-17.15
6 час 11.20-12.05               6 час 17.20-18.05
7 час 12.10-12.55                7 час 18.10-18.55

 

Распоред на часови за on line настава за учебната 2020/2021 година

1 час      08.00-08.35
2 час     08.40-09.15
3 час     09.30-10.05
4 час     10.10-10.45
5 час     10.50-11.25
6 час     11.30-12.05
7 час     12.10-12.45